Kundtjänst

Försäljningsvillkor

Webbutiken är öppen för företag, annan juridisk person inom Sverige om inte annat avtalats. Vid företags beställningar åligger det den som gör beställningen att själv se till att han agerar inom ramen för gällande befogenhet och behörighet. Av kommunikationsskäl ska kund som beställer varor i OCTI webbutik ha en e-postadress, då bekräftelse av beställning och andra meddelanden mellan OCTI och kunden sker via e-post. Kunden skall regelbundet kontrollera sin e-post sedan en beställning har gjorts eftersom meddelanden från OCTI skickas till angiven e-postadress.

För beställningar som görs genom OCTI webbutik uppkommer ett bindande avtal då beställningen bekräftas via e-post. Annullering av beställning ska ske per e-post eller telefon inom en arbetsdag från att bekräftelsen har skickats till kunden.

OCTI reserverar sig för eventuell mellan- eller slutförsäljning.

Priser  

Där prisangivelser förekommer, framgår också om dessa inkluderar mervärdesskatt (moms) eller inte. Moms ska dock alltid betalas. Samtliga priser gäller exklusive investeringsavgifter eller andra nationella pålagor. Priserna omfattar inte heller eventuellt tillkommande kostnader för installationsförberedelser, installation eller omflyttning av ansluten befintlig, eller samtidigt installerad utrustning.

Leveransvillkor  

Leveransvillkor är fritt vårt lager om inte annat avtalats. Fraktkostnad tillkommer därför. Utrustning som beställs genom webbutiken levereras normalt inom fem arbetsdagar från det att beställningen har bekräftats.

Vid försening av leverans äger kund rätt att häva köp. Beställda varor är försäkrade mot skador under transport till kunden. Synliga och dolda skador som har uppkommit under transport på beställt gods ska meddelas serviceavdelningen på OCTI snarast.

För ej avbeställda paket som inte hämtats ut och som returneras till OCTI kommer en returavgift om 500 SEK inkl moms kr att faktureras beställaren. Obetald faktura för returavgift kommer att skickas till inkasso.

Betalning

Faktura (till samtliga kunder)

Efter godkänd kreditprövning mot faktura. Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta om 11 % per påbörjad månad.

Äganderättsförbehåll 

Äganderätten till levererade varor övergår till köparen först då hela köpeskillingen erlagts. Observera att kunden således inte äger rätt att vidareförsälja eller pantsätta egendomen innan full betalning erlagts.

Garanti  

OCTI garanterar (om inget annat angivits i offert eller avtal) att levererad utrustning är funktionsduglig vid leveransen och under för varje produkt nedan angiven garantitid med avseende på funktion, material och utförande. Begagnad utrustning levereras alltid med 12 månaders garanti (om inget annat angivits). Undantaget är driftstiden för batterier till bärbara datorer. I de fall där tillverkarens garanti fortfarande gäller och perioden som återstår därav är längre än 12 månader, gäller tillverkarens garanti.

Garantin täcker inte

 • Fel i programvara, installation eller kopiering av program.
 • Handhavandefel.
 • Fysiskt skadade produkter, exempelvis transportskada.
 • Fel orsakade av felaktiga strömförhållande.
 • Detaljer av förbrukningskaraktär, såsom t.ex. batterier.
 • Normalt underhåll såsom t.ex. rengöring av produkten.
 • Förslitning eller förändring av varan som är en följd av normal   användning av varan.
 • Inställnings- eller justeringsåtgärder som är avsedda att utföras av användaren.

OCTI svarar inte för fel som uppkommit genom att varor

 • Inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen.
 • Utsatts för onormalt brukande, vanvårdats eller liknande förhållande.
 • Utsatts för olyckshändelser eller annan yttre påverka.
 • Utsatts för elektriska överspänningar från t.ex. åska.
 • Byggts om eller ändrats.
 • Genomgått service eller reparation av verkstad som inte godkänts av ReuseIT.

Ansvarsbegränsning

OCTI skadeståndsansvar omfattar endast direkt förlust. Indirekta förluster ersätts ej. Ersättning utgår inte i något fall för utebliven vinst, produktionsbortfall eller liknande. OCTI skadeståndsansvar är begränsat till 20 procent av ordersumman.

Reklamation/retur

Efter leverans skall kunden med hjälp av behörig personal installera och funktionstesta utrustningen. Eventuella anmärkningar beträffande utrustningens funktionsduglighet anmälas till OCTI. Reklamation av utrustning som är defekt då utrustningen packas upp, ska anmälas till OCTI senast 5 arbetsdagar efter leverans. Saknas någon produkt i ordern ska kunden genast ta kontakt med OCTI. Fel som inte kunnat upptäckas vid leverans skall anmälas inom skälig tid från det att felet visade sig.

För eventuell retur skall returnummer erhållas av OCTI. Returer utan returnummer kommer att lämnas helt utan åtgärd. I samband med retur gäller föreskrifterna på returblanketten. 

Särskilda villkor för programvaruprodukter  

För programvaruprodukter gäller de villkor som förpackats tillsammans med programvaruprodukterna. Kunden erhåller endast en icke exklusiv, icke överlåtelsebar nyttjanderätt till de programprodukter som omfattas av avtalet.

Ångerrätten gäller inte för juridiska personer.

Övrigt

I övrigt gäller för företag och andra juridiska personer IT-Företagens Allmänna leveransvillkor 91.